Els establiments han d’adjuntar  la mateixa pàgina del formulari, la següent documentació:

  •  Fotografia de la façana de l’establiment.
  • Document del certificat de situació censal d’empresaris, professionals i retenidors vigent.
  • Certificats que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries,amb la Seguretat Social i autorització perquè l’Ajuntament de Santanyí comprovi que es trobin al corrent amb les obligacions de pagament amb aquest ajuntament.

La sol·licitud es presentarà per mitjans electrònics quan els sol·licitants siguin persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i aquelles que exerceixin una activitat professional per la que es requereixi la col·legiació obligatòria, a través del procediment habilitat a tal efecte a la pàgina web de la Cambra de Comerç de Mallorca.

En el cas de persones físiques, poden escollir presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics o no, a menys que es trobin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. Les sol·licituds presencials es realitzaran al Punt d’Informació Únic de l’Ajuntament d’Santanyí.